پا
 
 عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت
فال قهوهپاکت
 
 دریافت خبری شاد، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
فال قهوه


پر
 
 تن‌پروری، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن‌پرور و بیکار بار آورده است.  
فال قهوه


پرچم
 
 آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید. 
فال قهوهپرده
 
 کنجکاو بودن در زندگی، می‌خواهد از اسرار دیگران با خبر شود.
فال قهوهپرنده
 
 خبر‌خوش، ملاقاتهای سودمند و شادی‌بخش و ارمغان خوبی در راه دارید.
فال قهوهپروانه
 
در خیال و اندیشه بر سر می‌برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می‌رساند.

فال قهوهپل
 
عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر است، موفقیت در زندگی.
فال قهوهپلنگ
 
دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
فال قهوهپلکان
 
در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا می‌کند. 
فال قهوه
پنجره
 
نشانگر چشم است که گفته‌اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد، ناامیدی می‌رساند.
فال قهوه
پنجه
 
خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.  
فال قهوه
پیمانه
 
نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است، مخصوصاً در معامله انصاف را رعایت می‌کند.
فال قهوه
پول
 
نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد و از چیزی رنج می‌برد.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات