د ب آ

 طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور کن .

کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی .

اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری ، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات