ج ج د

 طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود

و به مقصود خود خواهی رسید .

از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود.

کسی در فکر صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا حیله اش برطرف شود .

رازت را به هر کسی نگو و در نماز کاهلی نکن .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات