ب د ب

 به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی .

منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن . گمشده ای را پیدا میکنی .

اگر با کسی مشکلی داری داری عاقبت به نفع تو تمام میشود .

به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت موفق خواهی بود .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات