اس ام اس عرفانی

آکاایران: اس ام اس عرفانی و فلسفی شاخ

آکاایران: اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiهرمن کین

هیچ کس نمی تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد

بلکه این انگیزه می بایست درون خود افراد وجود داشته باشداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiدوکلوس

نفهمی و نادانی سه نوع است :

یکی آنکه انسان هیچ نداند

دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند

و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بدانداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiدانته

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiاُرد بزرگ

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدنداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiهراس وال پول

کسی که به کسی حسد می ورزد

دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده استاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiدوکلوس

اگر جوان را از عشق منع کنید

چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهیداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiاُرد بزرگ

هنرمند و نویسنده مزدور

از هر کشنده ای زیان بارتر استاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiهیوم

خوشبختی پروانه است

اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد

ولی اگر آرام بنشینید

روی سر شما خواهد نشستاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiاُرد بزرگ

سازگاری با زیستگاه

و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی

ویژگی ناب آدم های پاک استاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiشجاعت حقیقی

موفق شدن بر شداید زندگی است

اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehامام علی علیه السلام

اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باشاس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehسعدی

نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند

ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردنداس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehسعید نفیسی

انسان فهمیده و خردمند کسی است

که هیچ عادت و انس او را کور و کر نکنداس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehلقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پر بها ستاس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehپاسکال

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجداس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehضرب المثل چینی

اگر به خاموش کردن آتش می روی

لباس علفی برتن مکناس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh


حضرت محمد (ص)

نظر به پایان کارانداختن نیمه زندگی استاس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehضرب المثل فرانسوی

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرداس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehشیللر

آنکه بیش از اندازه محتاط است

بسیار کم کار انجام می دهداس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofanehابوالعلا

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhبزرگمهر

خرد در پیکار با دیوان

برنده ترین سلاح ها  است

در برابر شمشیر تیز دیو

خرد جوش است و جان بدان روشناس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhنادر شاه افشار

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران

زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینماس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhجبران خلیل جبران

همه آنچه در خلقت است

در درون شماست و هر آنچه درون شماست

در خلقت استاس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhدوکلوس

جوانی صندوق در بسته ای است

که فقط پیران می دانند درون آن چیستاس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhاُرد بزرگ

شورش های آدمیان

با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود

به سامانه درست خویش باز می گردداس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhکانت

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن»اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhجبران خلیل جبران

آرامش گهواره ای ست

بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاکاس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhاُرد بزرگ

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است

بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیستاس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhکارول بیکر

مطیع مرد باشید تا شما را بپرستداس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhجان اشتنبک

بزرگترین امید آن است

که امید را به قصد کشت کتک بزنیماس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakhچارلز کیترنیک

مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد

نصفش حل شده است

اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiهرمن کین

هیچ کس نمی تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد

بلکه این انگیزه می بایست درون خود افراد وجود داشته باشداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiدوکلوس

نفهمی و نادانی سه نوع است :

یکی آنکه انسان هیچ نداند

دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند

و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بدانداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiدانته

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری نداردداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiاُرد بزرگ

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدنداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiهراس وال پول

کسی که به کسی حسد می ورزد

دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده استاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiدوکلوس

اگر جوان را از عشق منع کنید

چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهیداس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiاُرد بزرگ

هنرمند و نویسنده مزدور

از هر کشنده ای زیان بارتر استاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiهیوم

خوشبختی پروانه است

اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد

ولی اگر آرام بنشینید

روی سر شما خواهد نشستاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiاُرد بزرگ

سازگاری با زیستگاه

و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی

ویژگی ناب آدم های پاک استاس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafiشجاعت حقیقی

موفق شدن بر شداید زندگی است

گردآوری : مجله ابرتازه ها

منبع : bisms.ir

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات