طنز جدید انقدر بدم میاد

آکاایران: طنز نوین انقدر بدم میاد

آکاایران:  

طنز نوین انقدر بدم میاد

 

طنز جدید انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز

طنز جدید انقدر بدم میاد

انقد بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

انقد بدم میاد طنز

طنز جدید انقدر بدم میاد

انقدر بدم میاد از …

طنز جدید انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

سری نوین طنز انقدر بدم میاد

طنز جدید انقدر بدم میاد

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

.

منبع :

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات