آری اهوال قیامت که پیش از این بر آنان مستور بود اشکار شود و اگر بار دیگر به دنیا برگردند باز همان اعمال که نهی شدند اعاده خواهند کرد دروغ میگویند که کار بد نخواهیم کرد
آیه ی 28 سوره ی انعام
از آن دوری کن تا به ضررت نباشد

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات