پس اگر این کار (آوردن سوره ای مانند قرآن) را نکردید و هرگز نتوانید کرد (پس طعن به قرآن نزنید) و بپرهیزید از آتشی که هیزمش مردم بدکار است
 و سنگهای خارا که قهر الهی برای کافران مهیا کرده است
آیه ی 24 سوره ی بقره
این کار را انجام نده که مرتکب معصیت میشوی
نهی

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات