همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیوم و بر ایشان کتاب و میزا ن عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند
آیه ی 25 سوره ی حدید
انجامش بده ترکش مکن جزیی از خواسته و مقصود حاصل میشوید
انشاالله خوبست

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات