آنان که اموال خود را به قصد ریا و خودنمایی میبخشند  وبه خدا و روز قیامت نمیگروند (یاران شیطانند) و هر که را شیطان یار اوست بسیار یاری زشت و بد خواهد داشت
آیه 38 سوره نساء
اقدام به این عمل زشت وفاسد است
نهی

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات