و ما بر مردمان کتابی فرستادیم که در آن هر چیزی را بر اساس علم و دانش  تفصیل دادیم برای هدایت آن گروه که ایما ن می اورند
آیه ی 52 سوره ی اعراف
بسیار خوب و عالی است آما به هدف و خواسته ات نمیرسی
انشاااله خوبست

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات