ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند ،یاران خود بر گرفته و طرح دوستی با آنان افکنید
آیه ی 1 سوره ی ممتحنه
نهی شدید به سبب بد فرجامی

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات