نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به هدف خود می رسی  
سوره:   مدثر  
آیه:   48  
صفحه:   577 
 
 

سوره القیامة مشتمل بر 41 آیه - سوره شماره 75

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات