نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت این عمل بدبختی شدید است.  
سوره:   عنکبوت  
آیه:   39  
صفحه:   401 
 
 

سوره العنکبوت مشتمل بر 69 آیه - سوره شماره 29

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات