نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   میانه است. هر چه تو اختیار کنی.  
سوره:   زمر  
آیه:   57  
صفحه:   465 
 
 

سوره الزمر مشتمل بر 75 آیه - سوره شماره 39

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات