نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   نهایت خیر و خوشی در این کار است.  
سوره:   نساء  
آیه:   128  
صفحه:   99 
 
 

سوره النساء مشتمل بر 176 آیه - سوره شماره 4

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات