نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.  
سوره:   هود  
آیه:   118  
صفحه:   235 
 
 

سوره یوسف مشتمل بر 111 آیه - سوره شماره 12

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات