نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   هدفت را بزودی درک می کنی  
سوره:   قمر  
آیه:   50  
صفحه:   531 
 
 

سوره الرحمن مشتمل بر 78 آیه - سوره شماره 55

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات