نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عمل تو زشت است و در آن نهی وجود دارد.  
سوره:   زخرف  
آیه:   48  
صفحه:   493 
 
 

سوره الزخرف مشتمل بر 89 آیه - سوره شماره 43

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات