نتیجه استخاره :   حتما انجام بده  
توضیح:   حتما به آن عمل کن و هرگز آنرا ترک نکن.  
سوره:   هود  
آیه:   63  
صفحه:   229 
 
 

سوره هود مشتمل بر 123 آیه - سوره شماره 11

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات