نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   این عمل به تو اختصاص ندارد.  
سوره:   حج  
آیه:   56  
صفحه:   339 
 
 

سوره الحج مشتمل بر 78 آیه - سوره شماره 22

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات