نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   هدف خود را بزودی درک می کنی  
سوره:   جن  
آیه:   14  
صفحه:   573 
 
 
سوره الجن مشتمل بر 28 آیه - سوره شماره 72

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات