با 10 سوال شخصیت خود را کشف کنید!!

پرسش‌های زیر را بخوانید و موقعیت‌های داده شده را در ذهن خود به تصویر بکشید و اولین تصویری را که به ذهنتان می‌آید، یادداشت کنید. سعی کنید سوال‌ها را...

 

پرسش‌های زیر را بخوانید و موقعیت‌های داده شده را در ذهن خود به تصویر بکشید و اولین تصویری را که به ذهنتان می‌آید،یادداشت کنید. سعی کنید سوال‌ها را بیش از حد، بررسی نکنید. این آزمون، نوعی آزمون روانشناسی است، و پاسخ‌های داده شده به پرسش‌ها، مستقیما با ارزش‌ها و ایده‌هایی که شما در زندگی شخصی دارید، مرتبط هستند. قلم وکاغذ بردارید و جوابها را یادداشت کنید.


1-در جنگل، در حال قدم زدن با شخصی هستید، شخص همراه شما کیست؟

2-باز هم در جنگل، قدم می‌زنید. حیوانی را می‌بینید.میتوانید بگویید چیست؟

3-چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می شود؟

4-به اعماق جنگل می روید.وارد محوطه‌ای بدون درخت می شوید و در مقابل خود، خانه رویایی و ایده آلی را که در ذهن داشتید می بینید آنرا توصیف کنید؟

5-آیا دور خانه شما نرده یا توری وجود دارد؟

6-وارد خانه می شوید. به اتاق ناهارخوری می روید و میز ناهار خوری را می‌بینید. توضیح دهید روی میز و دور و بر آن چه می بینید؟

7- از در پشت خانه خارج می‌شوید. بر روی چمنها یک فنجان قرارگرفته است.جنس فنجان از چیست (سرامیک،شیشه،کاغذ،چینی و . . .)؟

8-با فنجان چه می‌کنید؟

9-در حاشیه و اطراف خانه قدم می‌زنید و خود را کنار آب می‌بینید، آبی که می‌بینید چه نوع است (دریا،اقیانوس،نهر،رودخانه،دریاچه و . . .)؟

10-چگونه از روی آب می‌گذرید؟
 

پاسخ‌های خود را با بررسی‌های زیر مقایسه کنید:

1-همراهی که از او نام بردید، و با شما قدم می‌زند،مهم‌ترین فرد زندگی شماست.

2-اندازه حیوانی که در جنگل می‌بینید، بیانگر حجم مشکلات شخصی شماست.

3-ارتباطی که با حیوان برقرار می‌کنید و اعمالی که انجام می‌دهید نشان می‌دهند که به چه شیوه با مشکلات خود(مثبت یا منفی) برخورد خواهید کرد.

4-اندازه خانه رویایی شما، تعیین کننده مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشکلات و مسائل است.

5-اگر هیچ نرده یا حصاری دور خانه رویایی خود در نظر نگرفته‌اید، نشان می‌دهید که شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می‌کنید و به آنها خوشامد می‌گویید. به عکس، حضور نرده، نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست،شما ترجیح می‌دهید که افراد، سرزده به دیدن شما نیایند.

6-اگرپاسخ شما، شامل خوراک، افراد و یا گلها نیست،از زندگی کاملا ناراحت هستید.

7-دوام و پایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما،پایداری رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان می‌دهد.

8-نحوه کار شما با فنجان، نشانگر طرز تفکر شما نسبت به شخص سوال اول است.

9-اندازه و حجم آبی که می‌بینید، بیانگر عاطفه و احساسات شماست.

10-میزان خیس شدن شما، هنگامی که از آب عبور می‌کنید، اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می‌دهد.

 
 
 
 

منبع : seemorgh.com

گردآوری توسط بخش طالع بینی شخصیت سایت آکا
تبلیغات