طالع بینی نوین


رمز موفقيت در زندگي پنج‎ها انضباط و آزادي طلبي و بلكه آزادسازي استعداد عالي درون خواهد بود. اينان تا حدي مستقل و منضبط بوده داراي ذوق و سليقه هستند – اغلب داراي افكاري سازنده گاه وابسته – متظاهر و بلوف زن هستند – در ظاهر خود را مستقل نشان مي ‏دهند، ولي در باطن وابسته هستند – اين افراد اغلب ظاهري آرام و باطني پرتشويش دارند – گاه عجول و پر جنب و جوش هستند – اغلب اطلاعات زياد، اما سطحي دارند – در همه حال مايل به كسب تجربه هستند و از بي حوصلگي گريزانند.


پنج‎ها عموماً در زندگي در طلب آزادي و استقلال هستند – گاه با تجربيات دروني و روحي مثبتي مواجه مي‎ شوند كه اين خود موجب اعتماد به نفس آنها خواهد شد.


پنج‏ها در امور احساسي – عاطفي – روحي – اجتماعي – جنسي و مالي آزادي طلب هستند و هرگاه به آن دسته يابند، احساس امنيت و آرامش می ‎كنند.


اگر چه آزادي براي افراد مختلف، معاني مختلفي خواهد داشت. اما در اين جا مقصود از آزادي، خود رها شدگي و بي نظمي در امور نيست، بلكه مقصود بيان كامل خود براساس خود نظمي و كنترل نفس است. و از جهتي نيز مقصود رهايي از توهمات و قيدهاي زندگي و ورود به ابعاد روحاني تجربيات در زندگي روزمره است.


پنج‎ها حتي اگر يك بار با كسي مواجه شوند كه بخواهد آزادي آنها را محدود سازد، به طور نا خودآگاه رابطه خود را با او محدود ساخته يا او را از زندگي خود دور مي ‎كنند. آنان به طور كلي از محدود شدن و بسته شدن توسط هر كسي يا هر چيز پرهيز مي‎ كنند.


آزادي توام با انضباط و مسئوليت‎ پذيري، پنج‎ها را به آزادسازي استعداد درون موفق مي‎ سازد. اگر پنج‎ها بتوانند از مرز بي حوصلگي عبور كنند و در ضمن به خود اعتماد كنند، راه موفقيت براي آنان هموار مي‎ گردد. حال اگر از همت و اراده خود نيز بهره بگيرند، به تجربيات خوبي خواهند رسيد. اما اگر به 5فكار منفي دل بدهند و در برزخ ترسها و ترديدها گرفتار شوند، قواي حياتي و استعدادهاي دروني آنها در بند خواهد ماند. اينان بايد بدانند كه قيدهاي ذهني و فكري بندهاي انساني هستند كه روح شخص را از تجربيات و هدف واقعي زندگي دور مي‎ سازند.


بعضي از پنج‎ها از انرژي بينشي و از استعاداد الهام ‎پذيري و روشن‎ بيني برخوردار هستند. در واقع گاه هم از الهامات حسي و هم شهودي برخوردار مي‎ شوند. اينان پنج‎ها مثبت نگر هستند و اگر بتوانند استعداد الهامي و بينشي خود را پرورش دهند، حقايق زيادي را از جهان هستي درك خواهند كرد.


پنج‎ها در وجهه منفي، افراد منفي باف – متغير و بي ثبات – پريشان فكر و غير موفق هستند – اينان در عين توانمندي، ناتوان جلوه مي‎ كنند و اغلب تا حد اعتياد پيش مي ‎روند. اين افراد دوران نوجواني و جواناني حساسي دارند، و اگر خوب تربيت و راهنمايي و كمك شوند. افرادي مفيد و مثمر ثمر براي خود و جامعه خواهند بود. در غير اين صورت ممكن است دچار آسيب ‎هاي فراوان گردند.

گردآوری توسط بخش طالع بینی نوین سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات