فال هجاء

 شمر از سطر هفت از هفتمین ان
 گشا مصحف،ورق زان هفت گردان
عقیدترا بران ای صاحب فال
ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال
ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست
   چو فال آید « الف » خیر و صواب است
ز «ث» دنیا و دین بر دست می آر
   چو «ت» آید ، بباید توبه زان کار
ز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوش
چو «ج» آید ، بکن جهدی و می کوش
ز « د » اصحاب دولت را خبرگوی
    چو «خ» آید، امان از خوف میجوی
ز« ر » نیکی بود ، شادان نشینی
 چو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینی
ز «س» بینی سعادتهای بی حد
   چو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّ
ز «ص» ای خواجه ، صبر و مکث باید
   چو «ش» آید، خصومت پیشت آید
ز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانی
چو «ض» آید،در آن کار است گرانی
ز «ع» امر محبتها عیان است
 چو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان است
ز «ف» شادی تو را باشد به هر حال
   چو «غ » آید، خطر باشد،بده مال
ز «ک» ایمن نباید بود از هول
    چو «ق» آید، شوی مقبول در قول
ز «م» آید ملامتهای مشهود
  چو «ل» آید ، برآید حاجتت زود
ز «واو » ت هست نعمت توی در توی
   چو «ن» آید، بود آن کار نیکوی
ز « لا» تشویش باشد نی نه چندان
 چو «ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمان
ه خشنود انی از نعم المابی
چو «ی» آید ، زغایب مژده یابی

نحوه گرفتن فال :
با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری ، صفحه ای از کتاب خدا را باز کن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار کلمه « ان » را پیدا کن. بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه « ان » که پیدا کرده ای، اولین حرفی که سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی کن!

گردآوری پرتال آکاایران

منبع : فال روزانه آکا
پربازدیدها
تبلیغات