زنبور
 
 شخص مزاحم، از آدم پست و فرومایه آزار‌دیدن.
فال قهوهزنبور عسل
 
اگر تصویر زنبور شبیه زنبور عسل باشد  مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح.


فال قهوه


زنگوله
 
 بگو مگو، دعوا و مرافعه، بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باید.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات