خرچنگ
 
 بد‌اخلاقی، کینه توزی، فرومایگی، احتیاط را از دست ندهید.
فال قهوهخرس
 
 دشمن بدطینت، احمق و تندخو، از این خصلت‌ها دوری کنید.

فال قهوه
خرگوش
 
 زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
فال قهوه


خروس
 
 نشانگر شهوت و غرور است، اختار و آماده باشی است برای شما.
فال قهوه
خفاش 

 شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.
فال قهوه
خنجر
 
 خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید.
فال قهوه
خورشید
 
 روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق‌العاده‌ای می‌رسد.

فال قهوهخیمه
 
تأمین مالی، افزایش مال و نعمت، نگران آینده نباشید.
فال قهوهخرس
 
 دشمن بدطینت، احمق و تندخو، از این خصلت‌ها دوری کنید.

فال قهوه
خرگوش
 
 زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
فال قهوه


خروس
 
 نشانگر شهوت و غرور است، اختار و آماده باشی است برای شما.
فال قهوه
خفاش 

 شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.
فال قهوه
خنجر
 
 خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید.
فال قهوه
خورشید
 
 روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق‌العاده‌ای می‌رسد.

فال قهوهخیمه
 
تأمین مالی، افزایش مال و نعمت، نگران آینده نباشید.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات