جاده
 
سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش می‌رسد و حاجتش برآورده خواهد شد.
فال قهوهجارو
 
خادم و خدمتکار، غم و اندوهی خانه دل را پاک می‌کند و مرتفع می‌سازد.
فال قهوه


جام
 
ریخت و پاش، ریخت و پاش‌کردن از اموال خود در راه دوستان.
فال قهوه


جعبه
 
 داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می‌کند.
فال قهوهجناغ
 
 رسیدن به آرزوی دیرینه، پیدا‌کردن دوستان خوب و صمیمی، رسیدن به معشوق.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات