داس
 
 با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را به‌دست آوردن، درو‌کردن.

فال قهوه
دامن
 
 رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.

فال قهوهدر
 
گشایش در کارها آینده روشن

فال قهوه
دست
 
دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید.

فال قهوه
دستبند
 
 برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.
فال قهوه
دندان
 
 ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان.
فال قهوهدهان
 
 سخنان نیکو و سودمند شنیدن، دلالت بر خوشی زندگی است.
فال قهوهدود
 
 گرفتاری تحمل رنج و عذاب، گرفتار فتنه و بلا شدن.
فال قهوه
دیگ
 
 صاحب‌خانه، کد‌بانوی‌خانه، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

فال قهوه
دیوار
 
 مانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

فال قهوه
دامن
 
 رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.

فال قهوهدر
 
گشایش در کارها آینده روشن

فال قهوه
دست
 
دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید.

فال قهوه
دستبند
 
 برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.
فال قهوه
دندان
 
 ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان.
فال قهوهدهان
 
 سخنان نیکو و سودمند شنیدن، دلالت بر خوشی زندگی است.
فال قهوهدود
 
 گرفتاری تحمل رنج و عذاب، گرفتار فتنه و بلا شدن.
فال قهوه
دیگ
 
 صاحب‌خانه، کد‌بانوی‌خانه، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

فال قهوه
دیوار
 
 مانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات