ساعت

نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را می‌دهد.

فال قهوه


سپر

پناه‌دهنده از امور ناپسند، محافظت‌شده از جائی.

فال قهوه

ستاره

مقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند.

فال قهوه


سد

موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.

فال قهوه


سطل

مدد‌گرفتن، کنیز، خدمتکار، خدمتکاری به خدمتش در‌ می‌آید و یا کنیزی زیبا می‌خرد.

فال قهوه


سگ

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار.

فال قهوه


سوزن

دوست و غمخوار، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

فال قهوه


سوسمار

دشمن نادان، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

فال قهوه


سوسک

قبل از اینکه آبرویتان برود کناره‌گیری کنید، رسوائی و بدبختی.

فال قهوه


سیب

صاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن.

فال قهوه


سکه

رهائی از فقر و بدبختی، نجات پیدا‌کردن از قرض و بدهی.

فال قهوه

 

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات