ب ج ب

این نیتی که کرده ای خوب است دو ر کارت گشایش دیده میشود .

به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند .

اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است. اگر کسی نصیحت

به تو کرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است .

امسال سال خوبی برای توست . به خدا توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات