د د د

 نیت خوبی کردی به خواسته و آرزویت می رسی .

در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست می یابی .

اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود .

به دیگران اعتماد کنی اما رازت را به هر کس مگو به زودی خبر خوشی به تو میرسد.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات