ج د ج

 فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی .

گشایشی در کارت دیده میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز باید

همت و کوشش کنی . کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش.

اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست میاوری.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات