ج ج آ

 نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد.

گشایش مالی در فالت دیده میشود .

اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت .

اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر است .

به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به نیت و مراد دلت برسی.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات