ج د آ

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی .

دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه

دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک میکنند .

چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا میشود و از جایی که انتظار نداری سود

و نفعی به تو میرسد. برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی.

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی عزیز میشوی .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات