ب ب د

 طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود .

به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد .

در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود مراقب بدخواهان باش

و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوبست .

در زندگی دو دل نباش و در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات