ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست .

اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل

بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود .

غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش اید .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات