ب د ج

 به زودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی .

چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می اوری .

اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع توتمام میشود .

اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به ان اقدام کنید .

به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می شود و کارت بالا می گیرد.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات