ب د آ

طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن

پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد نباید چنین قصدی را دنبال کنی .

شخصی سیاه چهر ه با تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش .

حدود دو سال است که کارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش

در کارت دیده میشود و به مرادت میرسی .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات