آ ب د

 به زودی از طرف شخص بزرگی کمک میشوی

و گشایشی در کارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود .

از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند.

اگر قصد سفر داری انجام بده اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری ،

یا قصد انجام کار یا معامله ای داری ، انجام بده بخت با شما یار است .

فرزند صالحی نصیب شما می شود که قدمش برای شما خیر است .

از مال حرام پرهیز کن . در نماز کاهلی نکن مراقب افکار و اعمال

و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات