آکاایران: اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین را در ادامه ببینید:

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین را در ادامه ببینید:

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید | خوشـبـختی گاهی نیو فتادن اتفاق های بـد تره

آکاایران: اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین | خوشـبـختی گاهی نیو فتادن اتفاق های بـد تره

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین

خوشـبـختی؛ !
رنگین کمان لبـخند توست
که
بـا هر ترنم بـاران !
شـکل می گیرد.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین

خوشـبـختی گاهی نیو فتادن اتفاق های بـد تره
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین دلپذیر

خوشـبـختی همین در کنار هم بـودن هاست !
همین دوست داشـتن هاست
خوشـبـَختی همین لحظه های ماست !
همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین

̂خ̂̂و̂̂شـ̂̂بـ̂̂خ̂̂ت̂̂ی̂̂ ̂̂ا̂̂ز̂̂ ̂̂آ̂̂ن̂̂ ̂̂ک̂̂س̂̂ی̂̂ ̂̂ا̂̂س̂̂ت̂̂ ̂̂ک̂̂ه̂̂ ̂̂د̂̂ر̂̂ ̂̂پ̂̂ی̂̂ ̂̂خ̂̂و̂̂شـ̂̂بـ̂̂خ̂̂ت̂̂ی̂̂ ̂̂د̂̂ی̂̂گ̂̂ر̂̂ا̂̂ن̂̂ ̂̂بـ̂̂ا̂̂شـ̂̂د̂.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی

هنگامی که دری از خوشـبـختی بـه روی ما بـسته میشـود،
در دیگری بـاز میشـود ولی ما اغلب چنان بـه در بـسته چشـم میدوزیم که درهای بـاز را نمیبـینیم.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی

ماکه از هَرچیز ترسیدیم سرمان آمد!
بـیا تمرین کنیم کمی از”خوشـبـختی” بـترسیم .
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی

خوشـبـختی موجود نیست و ما خوشـبـخت نیستیم،
اما می توانیم این حق را بـه خود دهیم که در آرزوی آن بـاشـیم
آنتوان چخوف .
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی

بـرایم مهم نیست چه می شـود !
بـه همه ی بـاور هایم سوگند
هیچ چیزی بـرایم مهم نیست !
فراموشـت نمی کنم
یک کلام !
و این یعنی نهایت خوشـبـختی.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی

خوشـبـختی ما درسه جمله است:
تجربـه از دیروز ، استفاده از امروز ،ـامید بـه فردا !
ولی مابـاسه جمله ی دیگر آن را تبـاه میکنیم :
حسرت دیروز ،ـاتلاف امروز ،ـترس از فردا.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی

خوشـبـختی هایم را بـا عجله در سرنوشـتم نوشـتند
بـد خط شـد !
روزگار بـد خواند.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی

یک لبـخندم را بـسته بَـندی کرده ام بـرای روزی که اتفاقی تو را می بـینم!
آنقدر تمیز میخندم که بـه خوشـبـختی ام حسادت کنی و من در جیب هایم
دست های خالی ام را فریب دهم که امن ترین جای دنیا را انتخاب کرده اند
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین دلپذیر

مردم هرگز خوشـبـختی خود را نمیشـناسند اما خوشـبـختی دیگران همیشـه در جلو دیدگان آنهاست.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست نوین دلپذیر

خیلی ها میخواهند اول بـه آسایش و خوشـبـختی بـرسند بـعد بـه زندگی بـخندند

ولی نمی دانند که تا بـه زندگی نخندند بـه آسایش و خوشـبـختی نمی رسند .
امیر اف بی

.

منبع :

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات