آکاایران: وقتی پشت صحنه فیلم ها پخش می شوند و طراحی جلوه های ویژه ی میدانی دیده می شوند ، بینندگان ان نظرات متفاوتی دارند. برای مثال بعضی ها

بهترین نمونه ها از جلوه های ویژه میدانی

وقتی پشت صحنه فیلم ها پخش می شوند و طراحی جلوه های ویژه ی میدانی دیده می شوند ، بینندگان ان نظرات متفاوتی دارند. برای مثال بعضی ها هیچ استقبالی نمی کنند و می گویند برای شان مهم نیست که فیلم ها را چه طوری ساخته اند.بعضی ها به شدت هیجان زده می شوند و تحسین و درود به سازنده ی فیلم و طراح جلوه های ویژه میدانی می دهند و بعضی هم می گویند ای بابا اصل فیلم این طوری بوده این چرا به جای وسط اقیانوس توی استخره !

خلاصه هر کسی به نوعی به این موضوع نگاه می کند.مهم ترین قسمت بعضی فیلم ها جلوه های ویژه میدانی شان هستند که به انگلیسی (Special Effects ) نامیده می شوند.

معنایش هم این است که وقتی در فیلم باید تصاویری ثبت شود که ساختش مشکل باشد ،این صحنه ها را توسط بدلکاران یا هنرمندان و تعدادی از متخصصان مواد منفجره و ماکت سازی اجرا و ضبط می کنند و بعدا روی این تصاویر و صحنه ها کار می شود تا ان چه که ما در فیلم می بینیم تولید می شود.

در تصاویر زیر نمونه هایی از جلوه های ویژه ی میدانی را می بینید.

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

آکاایران: عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

جلوه های ویژه در فیلم ها

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما
عکسهای جالب از حقه های جلوه ویژه سینما

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات