جملات ناب و خواندنی (23)

آکاایران: جملات ناب و خواندنی (23)

<>
جملات ناب و خواندنی (23)

آکاایران: جملات ناب و خواندنی

کینه ها را کنار بگذاریم!

روزی دلمان برای روزهای

کنار هم بودن تنگ می شود …

ولی زندگی ناجوانمردانه کوتاه است …

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی و دل نشین

قویترین آدمها همیشه کسانی نیستند

که پیروز می شوند بلکه کسانی هستند

که وقتی می بازند تسلیم نمی شوند

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی

کینه ها را کنار بگذاریم!

روزی دلمان برای روزهای

کنار هم بودن تنگ می شود …

ولی زندگی ناجوانمردانه کوتاه است …

************************************

جملات دلپذیر

اگر چیزی میخواهی که تا به حال نداشته ای

باید کاری را بکنی که تا به حال نکرده ای.

************************************

جملات دلپذیر از بزرگان

شاید سخت ترین رابطه

این باشد که

دو انسان مغرور

عاشق هم باشند…

************************************

جملات دلپذیر و کوتاه

زمان مانند رودخانہ است!

هرگز نمے تونے بہ آب دو بار دست بزنے!

زیرا آن جریان آبے کہ از مقابل تو گذشت

دیگر باز نمے گردد…

از هر لحظہ زندگیت لذت ببر

************************************

جملات دلپذیر در مورد زندگی

زندگی کوتاه تر از آن است

که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند

که بشکنند

پس لبخند بزنید و دلپذیر زندگی کنید

چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

************************************

جملات دلپذیر و آموزنده

کفشهایم رامیپوشم

ودرزندگی قدم میزنم

زندگی ارزش رفتن دارد

آنقدرمیروم

تاصدای پاشنه هایم

گوش ناامیدی راکرکند

خوب میدانم کفش هایم

پاهایم رامیزنند

اماهمچنان خواهم رفت

زیرا زندگی ارزش لنگان رفتن را دارد

************************************

جملات دلپذیر و فلسفی

قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی ،

وارد زندگیت میشه …

پس دائم با خودت تکرار کن :

من منتظر عالی ترین ،

اتفاق ها هستم … !

************************************

جملات دلپذیر و حکیمانه

انسان باید عواقب اعمالش را بپذیرد…

هیچ مسئله ای آن قدر ها اسف بار نیست که انسان نتواند با خواسته های معقول برای ادامه حیات خویش راهی یابد…

************************************

جملات دلپذیر نوین

برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست

برنده شدن به معنی

انجام کاری بهتر از دفعات قبل است

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی

وقتی ریشه داشته باشی،

وقتی ریشه ات درون خاک باشه،

ممکنه لبه پرتگاه بیایی

ولی ریشه هایت نگهت می دارند!

ریشه همان شعور، تربیت، شخصیت، انسانیت واقعی و شرف است و ربطی به پول و تحصیلات ندارد

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی و دل نشین

رویاهات که محدود شد

زندگیت محدود میشه،

زندگیت که محدود شد

به کم قانع میشی،

به کم که قانع شدی

دیگه هیچ اتفاق جدیدی

تو زندگیت نمیوفته…

************************************

جملات دلپذیر و کوتاه

جلوی زبان دیگران را نمی توان گرفت، ولی اگر خوب زندگی کنیم، این خود باعث شکست و تحقیر آنان می شود.

جملات ناب و خواندنی

کینه ها را کنار بگذاریم!

روزی دلمان برای روزهای

کنار هم بودن تنگ می شود …

ولی زندگی ناجوانمردانه کوتاه است …

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی و دل نشین

قویترین آدمها همیشه کسانی نیستند

که پیروز می شوند بلکه کسانی هستند

که وقتی می بازند تسلیم نمی شوند

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی

کینه ها را کنار بگذاریم!

روزی دلمان برای روزهای

کنار هم بودن تنگ می شود …

ولی زندگی ناجوانمردانه کوتاه است …

************************************

جملات دلپذیر

اگر چیزی میخواهی که تا به حال نداشته ای

باید کاری را بکنی که تا به حال نکرده ای.

************************************

جملات دلپذیر از بزرگان

شاید سخت ترین رابطه

این باشد که

دو انسان مغرور

عاشق هم باشند…

************************************

جملات دلپذیر و کوتاه

زمان مانند رودخانہ است!

هرگز نمے تونے بہ آب دو بار دست بزنے!

زیرا آن جریان آبے کہ از مقابل تو گذشت

دیگر باز نمے گردد…

از هر لحظہ زندگیت لذت ببر

************************************

جملات دلپذیر در مورد زندگی

زندگی کوتاه تر از آن است

که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند

که بشکنند

پس لبخند بزنید و دلپذیر زندگی کنید

چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

************************************

جملات دلپذیر و آموزنده

کفشهایم رامیپوشم

ودرزندگی قدم میزنم

زندگی ارزش رفتن دارد

آنقدرمیروم

تاصدای پاشنه هایم

گوش ناامیدی راکرکند

خوب میدانم کفش هایم

پاهایم رامیزنند

اماهمچنان خواهم رفت

زیرا زندگی ارزش لنگان رفتن را دارد

************************************

جملات دلپذیر و فلسفی

قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی ،

وارد زندگیت میشه …

پس دائم با خودت تکرار کن :

من منتظر عالی ترین ،

اتفاق ها هستم … !

************************************

جملات دلپذیر و حکیمانه

انسان باید عواقب اعمالش را بپذیرد…

هیچ مسئله ای آن قدر ها اسف بار نیست که انسان نتواند با خواسته های معقول برای ادامه حیات خویش راهی یابد…

************************************

جملات دلپذیر نوین

برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست

برنده شدن به معنی

انجام کاری بهتر از دفعات قبل است

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی

وقتی ریشه داشته باشی،

وقتی ریشه ات درون خاک باشه،

ممکنه لبه پرتگاه بیایی

ولی ریشه هایت نگهت می دارند!

ریشه همان شعور، تربیت، شخصیت، انسانیت واقعی و شرف است و ربطی به پول و تحصیلات ندارد

************************************

جملات دلپذیر و خواندنی و دل نشین

رویاهات که محدود شد

زندگیت محدود میشه،

زندگیت که محدود شد

به کم قانع میشی،

به کم که قانع شدی

دیگه هیچ اتفاق جدیدی

تو زندگیت نمیوفته…

************************************

جملات دلپذیر و کوتاه

جلوی زبان دیگران را نمی توان گرفت، ولی اگر خوب زندگی کنیم، این خود باعث شکست و تحقیر آنان می شود.

.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات