کاریکلماتورهای کوتاه و جدید (10)

آکاایران: کاریکلماتورهای کوتاه و نوین (10)

آکاایران: همسر با گذشتی است از من هم گذشت

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

شیرین ترین بازی ها نامزد بازی است، به شرطی که به ازدواج منتهی شود!

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

ازدواج بد موجود نیست، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

قلم کم حرف، عمرش طولانی است

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد می گیرد.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

بجز سیاستمدران بنی آدم اعضای یک پیکرند.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

دنیا را دوگونه می توان تغییر داد: با قلم(کاربست اندیشه) و با شمشیر (کاربست زور)

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

پلیس شخصی است که
نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

پیری دورانی است
که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

اگر همه چیز مهم باشد, پس بدان که هیچ چیز مهم نیست.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن
هنگام گناه باز می دارد

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

دروغ یعنی تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

صدای کردار, از صدای گفتار بلندتر است.

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

دیوار جدایی را عدم تفاهم می چیند

♦◊♦

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتورهای آکا ایران ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

♦◊♦

آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند.

بیتوته

.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات