معمای تصویری

آکاایران: معمای تصویری جزیره گنج !

آکاایران:  

معمای تصویری جزیره گنج !

شکل بالا جزیره ای را نشان می دهد که ۱۶ خانه (مربع کوچک) دارد. مساحت هر خانه هم یک واحد است. ۴تا از این خانه ها در شکل مشخص شده اند حاوی معدن طلا هستند.
یک «مزرعه»٬ یک مستطیل روی این جزیره است که اضلاع آن دقیقا روی مرزهای خانه ها قرار دارد و مساحت آن حداقل یک واحد است. ارزش یک مزرعه برابر تعداد معادن طلای داخل آن است. برای مثال٬ ارزش مزرعه ی شامل سه ستون سمت چپ و دو سطر بالایی (به مساحت ۶) برابر ۲ و ارزش مزرعه ای که شامل تمام خانه های جدول باشد٬ برابر ۴ است.
مجموع ارزش های تمام مزرعه های متفاوت این جزیره کدام است؟

الف) ۱۰۴      ب) ۲۴       ج) ۲۴۰     د) ۱۲۰       هـ)۹۶

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ معمای ‘جزیره گنج!’
گزینه ی(هـ) درست است.
در یک روش می توان مسئله را به چند بخش تقسیم کنیم که در هر گام تعداد مزرعه ها با ۱ تا ۴ معدن را شمرده و در نهایت آن ها را با ضریبشان با هم جمع کنیم.
اگر از نگاهی دیگر به مسئله نگاه کنیم می توانیم برای هر معدن طلا تعداد مزارع مستطیلی شامل آن را بشماریم. به دلیل تقارن شکل کافی است فقط یکی از معادن را به دست آورده و در ۴ ضرب کنیم.

برای این کار تعداد مستطیل هایی را که معدن بالایی در آن قرار دارد را می خواهیم بشماریم. ۳ حالت برای به دست آوردن یکی از ضلع های عمودی و ۲ حالت برای انتخاب ضلع دیگر داریم که معدن در مستطیل قرار بگیرد. برای ضلع های افقی مستطیل هم ۱ حالت برای ضلع بالایی و ۴ حالت برای انتخاب ضلع پایینی داریم که در کل برابر است با ۳×۲×۱×۴ که ۲۴ حالت می شود. حال چون ۴ معدن داریم تعداد کل برابر ۴×۲۴ یعنی ۹۶ می باشد.

معمای تصویری

.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات