در این بخش از سایت آکاایران عکس و تصاویری از شرکت گوگل را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

همه ما میدونیم که کار کردن در شرکت گوگل امتیازات خاصی داره، اما اینطور که پیداست این غول دنیای موتورهای جستجو با امکاناتی که در مجموعه دفاترش گردآوری کرده به طور جدی به فکر آسایش کارمندان خودش هست. همونطور که شما دوستان پرشین استار در تصاویر زیر میبینید چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است ...

گوگل گذشته از گوگل پلکس (ساختمان مرکزی) خود که در کالیفرنیای آمریکاست، شعبه های دیگری در لندن، سوئیس، میلان، پکن، استکهلم و ... دارد که فضای داخلی آنها از این نظر که کار و استراحت کارمندانش باید در یک سطح باشد کم و بیش نظیر یکدیگر است.

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگلشرکت گوگل

دفاترکار گوگلشرکت گوگل

تصاویری از گوگلشرکت گوگل

شرکت گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

تصاویری از گوگلشرکت گوگل

شرکت گوگلشرکت گوگل

شرکت گوگلشرکت گوگل

دفاترکار گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

تصاویری از گوگلشرکت گوگل

شرکت گوگلشرکت گوگل

تصاویری از گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

شرکت گوگلشرکت گوگل

دفاترکار گوگلشرکت گوگل

دفاترکار گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

محیط کار گوگلشرکت گوگل

شرکت گوگلشرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگلشرکت گوگل

تصاویری از گوگلشرکت گوگل

تصاویری از گوگلشرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل


شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

دفاترکار گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

کارمندان کمپانی گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

تصاویری از گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

شرکت گوگل

محیط کار گوگل

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
شرکت گوگل

شرکت گوگل

در این بخش از سایت آکاایران عکس و تصاویری از شرکت گوگل را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. همه ما میدونیم که کار کردن
صفحه 1 از 1
تبلیغات