شخصیت‌های فرهنگی در کودکی
شهر فرنگ:

علی اکبر شهنازی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی هافریدون مشیری
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

ایرج جنتی عطایی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

غلامرضا تختی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

سوسن تسلیمی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

هانیبال الخاص
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

احمد شاملو
(نفر دوم سمت چپ)
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

بیژن ترقی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

سهراب سپهری
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

عباس کیا رستمی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

اکبر عبدی
کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی


صادق هدایت
(فرد وسط عکس)
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

خسرو شکیبایی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

همایون خرم
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


روح الله خالقی
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

فرهاد مهراد
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

حسین بهزاد
,کودکی بزرگان (2) ؛ شخصیت‌های فرهنگی کودکی,بزرگان,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات