روزگار نو: فولکس بازان جهان در قاب!خودرو برای برخی افراد چیزی بیش از یک خودرو است!

ماشین برای بعضی وسیله ای است چهارچرخ که حملشان می کند؛ برای عده ای هم وسیله ای است برای معاش؛ و برای بعضی هم چیزی که بشود با آن پز داد یا روی فامیل را کم کرد یا....؛ اما این موجود چهار چرخ برای عده انگشت شماری خود زندگی است!

عاشقان خودرو همه فکر و خلاقیت خود را به کار می بندند تا آن را به شکلی درآورند که در رویاهاشان پرورانده اند. در تصاویری که رویترز از فولکس بازان جهان منتشر کرده این رویاپردازی را به چشم می بینیم. فولکس های این گزارش با فرهنگ و علایق صاحبانشان هماهنگ شده اند و در نهایت فولکس و صاحبش حتی در تیپ و رنگ هم با هم هماهنگ گشته اند.

,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,فولکس بازان جهان در قاب! +عکس فولکس,بازار فولکس,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات