تاپ ناپ: این تصاویر که میبینید یک دانشجو به نام تروی الکساندر در سفرش به پرو گرفته است. این سازه هنری بر روی یک تنه درخت پیدا کرده و از آن عکس گرفته .این سازه هنری در واقع یک محافظ برای تخم های یک نوع حشره است. ولی چه حشره ای ؟ وی پس از چند روز گشت و گذار نتوانسته اثری از صاحب تخم ها پیدا کند. پس به امید یافتن جواب سوال خود این عکس را به دانشمندان مختلف نشان داده و همه اذعان کرده اند که هیچ گاه چنین ساختاری برای محافظت از تخم هایحشرات ندیده اند. احتمالا الکساندر از تخم های یک موجود ناشناخته و البته بسیار هنرمند عکس برداری کرده است.

,اثر هنری برای محافظت از تخم ها! +عکس تخم,محافظت,اثر هنری,خواندنی ها و دیدنی ها


,اثر هنری برای محافظت از تخم ها! +عکس تخم,محافظت,اثر هنری,خواندنی ها و دیدنی ها


,اثر هنری برای محافظت از تخم ها! +عکس تخم,محافظت,اثر هنری,خواندنی ها و دیدنی ها


,اثر هنری برای محافظت از تخم ها! +عکس تخم,محافظت,اثر هنری,خواندنی ها و دیدنی ها


,اثر هنری برای محافظت از تخم ها! +عکس تخم,محافظت,اثر هنری,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات