ایرنا: بیش از 50 شکارچی کهنه کار مهابادی، با هدف آشتی با طبیعت، در یک اقدام نمادین با رهاسازی 50 قطعه کبک در دامان طبیعت، به طور دسته جمعی با شکار خداحافظی کرده و به همیاران محیط زیست پیوستند.

,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکس: خداحافظی 50 شکارچی با شکار شکارچی,شکار,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات